لوگو دکتر زخم
Search
Close this search box.

صحبت های بیماران

درمان عفونت و زخم محل قطع عضو در بیمار دیابتی توسط کلینیک دکتر زخم

7387تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم عفونی آرنج دست

9687تعداد ویدیوها: 17

درمان عفونت زخم بعد از جراحی

71224تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم پای دیابتی وکیل دادگستری

41031تعداد ویدیوها: 17

نجات پای بیمار دیابتی از قطع شدن

51026تعداد ویدیوها: 17

درمان سوختگی شدید با آب جوش توسط کلینیک فوق تخصصی دکتر زخم

515402تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم پای دیابتی

4204تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم پای دیابتی

7204تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم های ناشی از حساسیت به مصرف قرص سفکسیم

7580تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم دیابت در پنج جلسه در مرکز دکتر زخم

5473تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم دیابت در دو جلسه

61198تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم عمیق و عفونی ناشی از تروما

5314تعداد ویدیوها: 17

درمان سوختگی پا در بیمار مبتلا به دیابت!!!

3380تعداد ویدیوها: 17

درمان عفونت زخم بعد از جراحی

51224تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم دیابتی انگشتان و کف پا در دکتر زخم

7479تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم پایو درماگانگرونوزوم

3155تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم پای دیابتی

5219تعداد ویدیوها: 17

درمان عفونت و زخم محل قطع عضو در بیمار دیابتی توسط کلینیک دکتر زخم

5387تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم عفونی آرنج دست

5687تعداد ویدیوها: 17

درمان عفونت زخم بعد از جراحی

71224تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم پای دیابتی وکیل دادگستری

81031تعداد ویدیوها: 17

نجات پای بیمار دیابتی از قطع شدن

71026تعداد ویدیوها: 17

درمان سوختگی شدید با آب جوش توسط کلینیک فوق تخصصی دکتر زخم

615402تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم پای دیابتی

5204تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم پای دیابتی

5204تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم های ناشی از حساسیت به مصرف قرص سفکسیم

5580تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم دیابت در پنج جلسه در مرکز دکتر زخم

3473تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم دیابت در دو جلسه

31198تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم عمیق و عفونی ناشی از تروما

3314تعداد ویدیوها: 17

درمان سوختگی پا در بیمار مبتلا به دیابت!!!

3380تعداد ویدیوها: 17

درمان عفونت زخم بعد از جراحی

71224تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم دیابتی انگشتان و کف پا در دکتر زخم

5479تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم پایو درماگانگرونوزوم

5155تعداد ویدیوها: 17

درمان زخم پای دیابتی

6219تعداد ویدیوها: 17